Hướng dẫn Fix lỗi "Table 'xf_credits_action' doesn't exist" add-on Credit Premium

Thảo luận trong 'Hướng Dẫn' bắt đầu bởi TechBuba, 30/5/15.

 1. TechBuba Nhà Báo (Báo Đời)

  Hôm nay có bác trên nhóm yêu cầu giúp Fix lỗi "Table 'xf_credits_action' doesn't exist" add-on Credit Premium nên tiện thể đang rảnh nên viết bài hướng dẫn anh em hiểu thêm về cách Fix lỗi "Table 'xf_credits_action' doesn't exist" add-on Credit Premium nó như thế nào luôn.

  Nguyên nhân gây ra lỗi:
  Cái này phải hỏi người null Add-on chứ mình thì không có null nên không biết lý do đơn giản để day ra lỗi "Table 'xf_credits_action' doesn't exist" add-on Credit Premium là do không thể tạo ra table 'xf_credits_action' khi bạn cài đặt Add-on.

  Hướng dẫn Fix lỗi "Table 'xf_credits_action' doesn't exist":
  Cách đơn giản nhất để fix lỗi này cách đơn giản nhất là chỉ cần tạo trước các nó các table này mà thôi không cần làm gì cả :D
  Bác vào phpmyadmin chạy các câu lệnh SQL sau đây:
  Mã:
  CREATE TABLE IF NOT EXISTS `xf_credits_action` (
         `action_id` varchar(100) NOT NULL,
         `display_order` int(10) unsigned NOT NULL DEFAULT '0',
         `addon_id` varchar(25) NOT NULL,
         `template` varchar(50) NOT NULL,
         `global` tinyint(3) NOT NULL DEFAULT '0',
         `revert` tinyint(3) unsigned NOT NULL DEFAULT '0',
         `link_format` text NOT NULL,
         `multiple_event` tinyint(3) unsigned NOT NULL DEFAULT '0',
         `allow_negative` tinyint(3) unsigned NOT NULL DEFAULT '0',
         `negative_handle` varchar(30) NOT NULL DEFAULT '',
         PRIMARY KEY (`action_id`)
        ) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8;
  
  
  CREATE TABLE IF NOT EXISTS `xf_credits_currency` (
         `currency_id` int(11) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,
         `title` varchar(50) NOT NULL,
         `description` text NOT NULL,
         `column` varchar(100) NOT NULL,
         `code` text NOT NULL,
         `symbol_left` varchar(50) NOT NULL,
         `symbol_right` varchar(50) NOT NULL,
         `decimal_place` tinyint(2) unsigned NOT NULL DEFAULT '0',
         `negative_handle` enum('reset','hide','show') NOT NULL DEFAULT 'show',
         `user_groups` mediumblob NOT NULL,
         `max_time` int(10) unsigned NOT NULL DEFAULT '0',
         `earn_max` decimal(19,4) NOT NULL DEFAULT '0.0000',
         `in_bound` tinyint(3) unsigned NOT NULL DEFAULT '1',
         `out_bound` tinyint(3) unsigned NOT NULL DEFAULT '1',
         `value` decimal(19,4) unsigned NOT NULL DEFAULT '0.0000',
         `withdraw` tinyint(3) unsigned NOT NULL DEFAULT '0',
         `withdraw_min` decimal(19,4) unsigned NOT NULL DEFAULT '0.0000',
         `withdraw_max` decimal(19,4) unsigned NOT NULL DEFAULT '0.0000',
         `display_order` int(10) unsigned NOT NULL DEFAULT '0',
         `active` tinyint(3) unsigned NOT NULL DEFAULT '1',
         PRIMARY KEY (`currency_id`)
        ) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8;
  
  
  
  CREATE TABLE IF NOT EXISTS `xf_credits_event` (
         `event_id` int(10) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,
         `action_id` varchar(100) NOT NULL,
         `currency_id` int(10) unsigned NOT NULL DEFAULT '0',
         `user_groups` mediumblob NOT NULL,
         `forums` mediumblob NOT NULL,
         `amount` decimal(19,4) NOT NULL DEFAULT '0.0000',
         `sub_amount` decimal(19,4) NOT NULL DEFAULT '0.0000',
         `multiplier` decimal(19,4) NOT NULL DEFAULT '0.0000',
         `sub_multiplier` decimal(19,4) NOT NULL DEFAULT '0.0000',
         `active` tinyint(3) unsigned NOT NULL DEFAULT '1',
         `moderate` tinyint(3) unsigned NOT NULL DEFAULT '0',
         `alert` tinyint(3) unsigned NOT NULL DEFAULT '0',
         `times` int(10) unsigned NOT NULL DEFAULT '1',
         `max_time` int(10) unsigned NOT NULL DEFAULT '0',
         `apply_max` int(10) unsigned NOT NULL DEFAULT '0',
         `extra_min` decimal(19,4) NOT NULL DEFAULT '0.0000',
         `extra_max` decimal(19,4) NOT NULL DEFAULT '0.0000',
         `extra_min_handle` tinyint(3) unsigned NOT NULL DEFAULT '0',
         `target` enum('user','user_action','both') NOT NULL DEFAULT 'user',
         PRIMARY KEY (`event_id`)
        ) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8;
  
  
  CREATE TABLE IF NOT EXISTS `xf_credits_paypal_log` (
         `payment_log_id` int(10) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,
         `user_id` int(10) unsigned NOT NULL DEFAULT '0',
         `processor` varchar(25) NOT NULL,
         `transaction_id` varchar(50) NOT NULL,
         `transaction_type` enum('payment','cancel','info','error') NOT NULL,
         `message` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
         `transaction_details` mediumblob NOT NULL,
         `log_date` int(10) unsigned NOT NULL DEFAULT '0',
         PRIMARY KEY (`payment_log_id`)
        ) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8;
  
  
  CREATE TABLE IF NOT EXISTS `xf_credits_stats` (
         `action_id` varchar(50) NOT NULL,
         `total_earn` decimal(19,4) NOT NULL DEFAULT '0.0000',
         `total_spend` decimal(19,4) NOT NULL DEFAULT '0.0000',
         `start_date` int(10) unsigned NOT NULL DEFAULT '0',
         `stats_date` int(10) unsigned NOT NULL DEFAULT '0',
         `currency_id` int(10) unsigned NOT NULL,
         `stats_type` varchar(30) NOT NULL DEFAULT '',
         PRIMARY KEY (`action_id`,`currency_id`,`stats_type`)
        ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;
  
  
  CREATE TABLE IF NOT EXISTS `xf_credits_transaction` (
         `transaction_id` bigint(20) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,
         `action_id` varchar(100) NOT NULL,
         `event_id` int(10) unsigned NOT NULL DEFAULT '0',
         `currency_id` int(10) unsigned NOT NULL DEFAULT '0',
         `user_id` int(10) unsigned NOT NULL DEFAULT '0',
         `user_action_id` int(10) unsigned NOT NULL DEFAULT '0',
         `content_id` int(10) unsigned NOT NULL DEFAULT '0',
         `content_type` varchar(25) NOT NULL DEFAULT '',
         `owner_id` int(10) unsigned NOT NULL DEFAULT '0',
         `multiplier` int(10) unsigned NOT NULL DEFAULT '0',
         `transaction_date` int(10) NOT NULL DEFAULT '0',
         `amount` double NOT NULL DEFAULT '0',
         `negate` tinyint(1) unsigned NOT NULL DEFAULT '0',
         `message` text NOT NULL,
         `moderate` tinyint(3) unsigned NOT NULL DEFAULT '0',
         `is_revert` tinyint(3) unsigned NOT NULL DEFAULT '0',
         `transaction_state` varchar(30) NOT NULL,
         `extra_data` mediumblob NOT NULL COMMENT 'Serialized. Stores any extra data relevant to the transaction',
         PRIMARY KEY (`transaction_id`)
        ) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8;
  Chúc các bác thành công công!
   
   
 2. Bình Luận Bằng Facebook