Lấy địa chỉ IP trong lập trình C#,VB.NET,ASP.NET,C,C++,Dephi,VB,JAVA,ASP

Thảo luận trong 'C# & Winform' bắt đầu bởi TechBuba, 9/3/14.

 1. TechBuba Nhà Báo (Báo Đời)

  Lấy địa chỉ IP trong lập trình C#,VB.NET,ASP.NET,C,C++,Dephi,VB,JAVA,ASP
  Lấy địa chỉ IP là nhâu cầu rất phổ biến đối với một lập trình viên. Để phục vụ cho nhiều một đích khác nhau như chặn IP không cho truy cập, phục vụ cho việc quảng cáo, chống truy cập không mong muốn ... Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn lấy địa chỉ IP người truy cập cho các ngôn ngữ lập trình thông dụng.
  [​IMG]
  Trong C#
  PHP:
  using System;
  using System.Net;
  namespace 
  GetIPCS
  {
  ///
  /// Gets IP addresses of the local machine
  ///
  class classGetIPCS
  {
    
  ///
    /// Gets IP addresses of the local machine
    ///
    
  [STAThread]
    static 
  void Main(string[] args)
    {
     
  // Get host name
     
  String strHostName Dns.GetHostName();
     
  Console.WriteLine("Host Name: " strHostName);
     
  // Find host by name
     
  IPHostEntry iphostentry Dns.GetHostByName(strHostName);
     
  // Enumerate IP addresses
     
  int nIP 0;
     foreach(
  IPAddress ipaddress in iphostentry.AddressList)
     {
      
  Console.WriteLine("IP #" + ++nIP ": " +
                        
  ipaddress.ToString());
     }
    }
  }
  }  

  Trong Delphi
  PHP:
  uses  Winsock;
  function 
  getIPsTstrings;
  type
    TaPInAddr 
  = array[0..10of PInAddr;
    
  PaPInAddr = ^TaPInAddr;
  var
    
  phePHostEnt;
    
  pptrPaPInAddr;
    
  Buffer: array[0..63of Char;
    
  IInteger;
    
  GInitDataTWSAData;
  begin
    WSAStartup
  ($101GInitData);
    
  Result := TstringList.Create;
    
  Result.Clear;
    
  GetHostName(BufferSizeOf(Buffer));
    
  phe := GetHostByName(buffer);
    if 
  phe nil then Exit;
    
  pPtr := PaPInAddr(phe^.h_addr_list);
    
  I    := 0;
    while 
  pPtr^[I] <&gtnil do
    
  begin
      Result
  .Add(inet_ntoa(pptr^[I]^));
      
  Inc(I);
    
  end;
    
  WSACleanup;
  end;
  procedure TForm1.Button1Click(SenderTObject);
  begin
    ShowMessage
  (GetIps.text);
  end;

  Trong VB.Net
  PHP:
  Private Sub IPAddress()

  'To get local address

      Dim LocalHostName As String

      Dim i As Integer

      LocalHostName = Dns.GetHostName()

      Dim ipEnter As IPHostEntry = Dns.GetHostByName(LocalHostName)

      Dim IpAdd() As IPAddress = ipEnter.AddressList

      For i = 0 To IpAdd.GetUpperBound(0)

      Next

  End Sub

  Trong C
  PHP:
  #include

  #include 
    
  int doit(intchar **)

  {

      
  char ac[80];

      if (
  gethostname(acsizeof(ac)) == SOCKET_ERROR) {

          
  cerr < < "Error " << WSAGetLastError() <<

                  
  " when getting local host name." << endl;

          return 
  1;

      }

      
  cout << "Host name is " << ac << "." << endl;
    
      
  struct hostent *phe gethostbyname(ac);

      if (
  phe == 0) {

          
  cerr << "Yow! Bad host lookup." << endl;         return 1;     }     for (int i 0phe->h_addr_list[i] != 0; ++i) {

          
  struct in_addr addr;

          
  memcpy(&addrphe->h_addr_list[i], sizeof(struct in_addr));

          
  cout < < "Address " << << ": " << inet_ntoa(addr) << endl;

      }
    
      return 
  0;

  }
    
  int main(int argcchar *argv[])

  {

      
  WSAData wsaData;

      if (
  WSAStartup(MAKEWORD(11), &wsaData) != 0) {

          return 
  255;

      }
    
      
  int retval doit(argcargv);
    
      
  WSACleanup();
    
      return 
  retval;

  }

  }

  Trong Java
  PHP:

  import java
  .net.*;

  import java.io.*;
    
  public class 
  GetIPAddress

  {

      public static 
  void main(String [] args)

      {

          try

          {

              
  InetAddress thisIp =InetAddress.getLocalHost();

              
  System.out.println("IP:"+thisIp.getHostAddress());

          }

          catch(
  Exception e)

          {

              
  e.printStackTrace();

          }

      }

  }

  Trong ASP.NET
  PHP:
  string ip;

  ip=Request.ServerVariables("HTTP_X_FORWARDED_FOR");

  if(
  ip==string.Empty)

  {

  ip=Request.ServerVariables("REMOTE_ADDR");

  }

  Trong PHP
  PHP:
  $ip=$_SERVER['REMOTE_ADDR'];  

  Trong ASP
  PHP:
  <% Response.Write Request.ServerVariables("REMOTE_ADDR") %>
  Theo SinhVienIT
   
   
 2. Bình Luận Bằng Facebook

 3. minhdang

  minhdang Thành Viên Mới

  Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn lấy địa chỉ IP người truy cập cho các ngôn ngữ lập trình thông dụng...
   
 4. troduasophan178

  troduasophan178 Thành Viên Mới

  Lấy đỉa chỉ này có dễ bị hack không bạn? Mấy thánh hack chắc cũng dùng cách này đúng không ah?
   
 5. vuvanthuc

  vuvanthuc Thành Viên Mới

  Yes, bài viết của bạn hay đó, thanks bạn nhiều nhé.
   
 6. lucbeo

  lucbeo Thành Viên Mới

  Lấy về xong rồi làm gì nữa vậy ta ? :D